1. Czy można wyjechać na Erasmusa na I roku studiów?
Niestety nie. Wyjazd na stypendium Erasmus jest możliwy po ukończeniu I roku studiów w WSJO.

2. Czy mogę wyjechać na Erasmusa na III roku, czy zdołam napisać pracę licencjacką i terminowo skończyć studia?
Z naszych doświadczeń wynika, że jest to możliwe. Wszystko zależy od pracowitości i determinacji studenta. Pisząc pracę za granicą Stypendysta jest zobowiązany do częstego kontaktu z promotorem z WSJO; warto spotkać się z nim jeszcze przed wyjazdem.

3. Czy mogę sobie wybrać, do jakiej uczelni chcę jechać?
Student określa preferencje dotyczące uczelni zagranicznej w formularzu zgłoszeniowym, ale niestety nie gwarantuje to wyjazdu właśnie do tego miejsca.

4. Czy mogę jechać na Erasmusa z koleżanką / kolegą / grupą znajomych?
Jest to możliwe; oczywiście koleżanka/kolega musi również pozytywnie przejść proces rekrutacyjny. Nie jesteśmy jednak w stanie zapewnić wyjazdu w grupie znajomych.

5. Czy mogę wyjechać na Erasmusa kilka razy?
Tak, ale w ramach przypisanej do cyklu studiów puli miesięcy mobilności (12 miesięcy).

6. Znalazłem uczelnię zagraniczną, do której chciałbym pojechać na Erasmusa; ta uczelnia jeszcze nie współpracuje z WSJO, czy jest jakaś szansa na wyjazd?
Jeśli student jest zainteresowany wyjazdem na uczelnię spoza listy partnerów WSJO, powinien zgłosić taką chęć do Koordynatora Programu Erasmus+ oraz najlepiej od razu nawiązać kontakt z wybraną uczelnią. O ile ta uczelnia posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter – EUC), próbujemy doprowadzić do podpisania umowy erasmusowskiej, ale niestety nie ma gwarancji, że wybrana przez studenta uczelnia zechce taką umowę podpisać.

7. Ile trzeba zapłacić za wyjazd?
Wyjazd w ramach Erasmusa jest darmowy. Studenci otrzymują również stypendium programu Erasmus. W czasie pobytu za granicą czesne WSJO obniżone jest o 25%.

8. Dlaczego muszę płacić czesne w WSJO, mimo że nie ma mnie w Polsce?
Przez okres pobytu na zagranicznej uczelni Stypendyści nie tracą statusu studenta WSJO. Status studenta WSJO pozwala na wyjazd i pobyt na stypendium Erasmus.

9. Czy mogę w ramach Erasmusa studiować inny kierunek?
Nie.

10. Nie rozumiem, dlaczego nie zostałem stypendystą Erasmusa. Czy mogę się odwołać od decyzji komisji?
Istnieje możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Odwołanie należy zgłosić najpóźniej dwa tygodnie od daty decyzji.

11. Czy mogę wyjechać do Niemiec lub Hiszpanii, mimo że studiuję filologię angielską?
Tak, realizowaliśmy już takie wyjazdy. Student filologii angielskiej wyjeżdża na przykład do Hiszpanii i studiuje swój kierunek (przedmioty są realizowane po angielsku). Jest to opcja bardzo często wybierana przez studentów uczących się intensywnie dwóch języków (np. student filologii angielskiej z hiszpańskim wybranym jako moduł).

12. Czy studenci studiów zaocznych mogą ubiegać się o wyjazd na Erasmusa?
Tak.

13. Czy stypendium pokrywa wszystkie koszty?
Nie. Stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów. Stypendyści często podejmują pracę za granicą.

14. Czy student Erasmusa może podjąć pracę za granicą?
Oczywiście. Wyjazd na stypendium nie ogranicza możliwości pracy za granicą.

15. Czy podczas pobytu za granicą będą mi nadal wypłacane stypendium socjalne i naukowe?
Tak, student pobiera stypendia, do których prawa nabył przed wyjazdem.

16. Czy można wcześniej wrócić ze stypendium?
Istnieje taka możliwość, ale musi być spowodowana wyłącznie „wyższą koniecznością”, a nie kaprysem. O zaistnieniu takiej sytuacji należy powiadomić Koordynatora Programu Erasmus+.

17. Czy za studia za granicą trzeba płacić?
Nie, byłoby to sprzeczne z zasadami programu Erasmus. Obowiązuje natomiast opłata czesnego w WSJO, każdy student Erasmusa otrzymuje 25% zniżki na okres trwania pobytu erasmusowskiego.

18. Czy wyjeżdżając na Erasmusa musze wziąć urlop dziekański?
Nie. Wyjazd w ramach programu to odbycie części studiów na uczelni zagranicznej z zachowaniem ich ciągłości.

19. Czy studia odbyte za granicą są uznane przez WSJO?
Tak. Studia odbyte za granicą są uznawane przez WSJO według ocen uzyskanych na uczelni zagranicznej. Jeśli występują różnice programowe, należy je zaliczyć w specjalnym trybie po powrocie.

20. Chciałbym wyjechać na stypendium, boję się jednak ogromu różnic programowych po powrocie do WSJO. Ile mam czasu na ich zaliczenie?
Przed wyjazdem jest podpisywane tzw. „Learning agreement”, w którym są określone przedmioty, jakie Stypendysta ma wybrać na zagranicznej uczelni, aby zaliczyć program WSJO. Zawsze staramy się, by program na uczelni zagranicznej odpowiadał w jak największym zakresie programowi WSJO. Jeśli mimo to występują różnice programowe, student ma czas na ich zaliczenie do końca roku akademickiego (czyli do końca sesji letniej, najczęściej do końca września).

21. Jaka forma ubezpieczenie obowiązuje przy wyjeździe na Stypendium?

Student ma obowiązek ubezpieczyć się na okres studiów w uczelni partnerskiej. Jedną z form ubezpieczenia może stanowić KARTA EKUZ, wydawana (bezpłatnie) w regionalnych oddziałach NFZ. Do uzyskania karty niezbędne są następujące dokumenty:

a) zaświadczenia potwierdzające wyjazd studenta/tki na uczelnię zagraniczną w ramach Programu Erasmus (dokument wydawany przez Koordynatora Programu Erasmus+ po uzyskaniu akceptacji danej kandydatury przez uczelnię partnerską);

b) potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez studenta/tkę (jeśli pracuje) bądź przez rodziców studenta/tki.

22. Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych?

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd na praktykę Erasmusa na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym podstawowe kryterium – znajomość języka kraju, w którym będą odbywać praktykę/ studia.

23. Czy instytucja przyjmująca na praktykę zapewnia zakwaterowanie?
Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmusa nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.

24. Czy można wcześniej wrócić z praktyki?
Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z macierzystą uczelnią. W pozostałych przypadkach należy wywiązać się z terminarza odbywania praktyki zawartego w umowie.

25. Czy można odbyć praktyki w ambasadzie?
Tak. Na przykład student filologii angielskiej może odbyć praktyki w każdej ambasadzie Anglii. Nie są jednak możliwe praktyki w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.